Zakaj moramo brati?

»Zgodnje bralne izkušnje so pomembne za razvoj jezika in širjenja besedišča.« (Košak Babuder, 2014, str. 20)

Dobro je, da sprva branje povežete z ugodjem (berete v postelji, v vašem naročju …). Skupaj berite vsak dan, približno 10 minut ob približno enaki uri. Najprej zgodbo preberite vi, potem pa se o prebranem pogovorite z otrokom. Lahko se pri branju tudi izmenjujeta. Branje vključujte v vsakdanje aktivnosti – naj prebere sestavine recepta, ulice, table, … Berite tudi sami, da bo otrok v vas videl zgled. Otroka redno spodbujajte, bodite potrpežljivi. Pohvalite ga in nagradite za trud. (Effective Learning and Motivation – Ideas and Strategies for Independent Learning, b. d., v Jagerič idr., 2016).

Učence z disleksijo je najprej pomembno navdušiti za branje in preusmeriti od negativnih čustev ter izogibanja branja, k spoprijemanju s težavami ter iskanju oblik pomoči za izboljšanje branja (Magajna idr., 2008, v Košak Babuder, 2014).

Ko se otrok z disleksijo uči brati, opazimo težave pri prepoznavanju in zavedanju glasov v besedah (fonološko zavedanje). Kasneje ima težave pri tekočem branju, zatika se mu in potrebuje več odmorov, kar vpliva na razumevanje prebranega. Zaradi tega, ker veliko truda vloži v tehnično izvedbo branja – kako prebrati besedo, ni pozoren na vsebino prebranega. Otrok posledično besedila ne zmore obnoviti (Košak Babuder, 2014).

Kakšna besedila izbrati? 

 • Izberite besedila, ki imajo več znanih kot neznanih besed,
 • posegajte po knjižnih zbirkah, saj imajo enako temeljno besedišče, slog, lik, itd. ter postopno dodajajo vedno nove besede,
 • začetek knjige preberite starši ali starejši brat, vrstnik,
 • izbirajte kratke zgodbe, ki so usklajene z otrokovimi interesi,
 • otrok naj ima dovolj časa za obvezno šolsko branje,
 • otrok naj bere knjigo ob sočasnem zvočnem posnetku (Hannell, 2004, v Košak Babuder, 2014).

Bralno razumevanje

Dobri bralci ob branju vsebino povezujejo s svojim predznanjem. Pred, med in po branju uporabljajo različne strategije, ki jim omogočajo uspešno zapomnitev in učenje. Bralci z disleksijo imajo pri tem težave. Zaradi tega je pomembno upoštevati nekatere prilagoditve:  

 • predstavite vsebino knjige pred branjem,
 • izberite knjige s številnimi ilustracijami, ki omogočajo lažje razumevanje vsebine, a pri tem pazite, da je besedilo jasno vidno,
 • otroci naj ponovno preberejo že prebrane knjige oziroma naj večkrat preberejo iste knjige,
 • pogovorite se o prebrani knjigi tako, da otroku postavljate vprašanja,
 • otrok naj poišče določene informacije v besedilu,
 • otrok naj obnovi zgodbo s pomočjo risanja stripa. (Hannell, 2004, v Košak Babuder, 2014)

Kakšno naj bo bralno gradivo?

 • Brezserifne pisave (»pisave brez okraskov«): Arial, Verdana, Tahoma ipd.,
 • velikost črk 12 ali 14 pt do 18 pt,
 • pisava naj ne bo ležeča ali podčrtana,
 • priporočljive so male tiskane črke (ko jih otrok zna),
 • poudarki v besedilu naj bodo okrepljeni (ne podčrtani/ležeči …).

(Košak Babuder, 2008, v Košak Babuder, 2014)

 • Mat, nebleščeč papir,
 • primeren kontrast med podlago in tiskom (npr. temen tisk na pastelnem ozadju, izogibamo se črnem tisku na beli podlagi),
 • uporaba barvnih ravnil (za izboljšanje zaznavanja besedila).

(Košak Babuder, 2008, v Košak Babuder, 2014)

 • Med odstavki naj bodo presledki,
 • leva poravnava besedila,
 • širši razmik med vrsticami,
 • kratke alineje ali točke namesto strnjenega besedila,
 • besedilo ločeno od grafičnega ozadja.

(Košak Babuder, 2008, v Košak Babuder, 2014)

 • Uporaba kratkih, enostavnih povedi (1520 besed v povedi),
 • v povedih malo pridevnikov, opisov, razmišljanj,
 • pogosta uporaba dvogovora.

(Košak Babuder, 2008, v Košak Babuder, 2014)

Dodatna priporočila lahko najdete tudi na tej povezavi. 

Literatura

Jagerič, Ž., Meh, M. in Rutar, N. (2016). Mami, oči, berimo skupaj! Priročnik za starše otrok z disleksijo. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiTGx4WF9nUGcxWGc/view 

Košak Babuder, M. (2014). Lažja berljivost gradiv kot ključni dejavnik spodbujanja branja otrok in mladostnikov z disleksijo (str. 1927) – V Tudi mi beremo: različni bralci z različnimi potrebami. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. http://pefprints.pef.uni-lj.si/2026/1/Tudi-mi-beremo-ZbornikBDS.pdf

 

Dostopnost