Kaj je disleksija?

»Disleksija je specifična učna težava, ki predvsem prizadene razvoj pismenosti ter veščin, povezanih z jezikom.« (Kavkler, idr., 2010, str. 10).

Disleksija vpliva na posameznika vse življenje, zaradi tega je ključnega pomena, da jo odkrijemo čim prej. Otroci in mladostniki z disleksijo imajo težave predvsem na področju jezika. Disleksija ovira razvoj pismenosti, kar se primarno kaže kot težave pri branju in bralnem razumevanju. Prisotne so težave na področjih predelovanja glasov, hitrega avtomatiziranega poimenovanja, delovnega pomnjenja ter težave pri avtomatizaciji osnovnih spretnosti. Poleg tega disleksija prizadene tudi druga področja, na primer veščine organizacije, računanja, kažejo se posebnosti pri spoznavnih in čustvenih sposobnosti (EDA, 2007, v Kavkler idr., 2010).

Zakaj nastane?

Ne poznamo enega samega razloga, zakaj disleksija nastane. Na disleksijo vplivajo številni notranji in zunanji dejavniki, predvsem pa kombinacija obojih. Disleksija je dedno pogojena značilnost, na katero pa vpliva zunanje okolje – družina, šola, družba … (Goldstein in Brooks, 2007, v Košak Babuder, 2014). Od tega je odvisno, v kolikšni meri in na kakšen način se bodo kazale težave.

Disleksija ni bolezen, ne nastane zaradi lenobe ali tega, ker se otrok premalo uči, tudi ne zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti. Disleksija je motnja, ki otroku ali mladostniku povzroča težave pri branju, črkovanju, pisanju, pravopisu, pa tudi pri samostojni organizaciji in časovni orientaciji, načrtovanju ter pri matematiki (Kavkler idr., 2010).

Zanimivost

Ali ste vedeli, da so disleksijo imeli oz. jo imajo tudi Albert Einstein, Hans Christian Andersen, Thomas Edison, Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Tom Cruise, Gojmir Lešnjak Gojc, Saša Pavček …?

%

Delež otrok in mladostnikov z disleksijo

Pomembno je, da disleksijo odkrijemo čim bolj zgodaj. Starši otroka z disleksijo imate pomembno vlogo pri razvoju branja. Pomembno je, da starši sprejmete otrokove težave in ste pozorni na določene znake.

Otrok:

 • ima težave pri učenju govora,
 • ima težave pri prepoznavanju glasov in učenju črk,
 • ima težave pri učenju branja, pisanja in pravopisa,
 • bere ali piše počasneje kot vrstniki, pri tem hitro postane utrujen ali pa se branju in pisanju izogiba,
 • pri branju pogosto dela napake: doda ali izpusti besedo, v besede vrine glas ali ga izpusti, glasove zamenja, premešča, zamenjuje vizualno podobne besede,
 • ko piše, dela veliko specifičnih napak: zamenjava črk (b-d, p-b, a-e …), izpuščanje črk ali delov črk (strešic, črtic) …
 • knjige, zgodbe ne razume, težave ima pri obnovi,
 • ima težave pri pisnem izražanju – težko organizira svoje misli in jih prenese na papir,
 • zamenjuje levo in desno stran,
 • si besed, povedi, besedila pesmic ne zapomni,
 • ima težave pri prepoznanju podrobnosti na sliki,
 • se težje organizira in načrtuje aktivnosti (domače naloge, organiziranje delovnega prostora in zvezka, lastni izgled),
 • ima težave pri organizaciji svojega časa, pri časovni predstavljivosti,
 • ima težave pri matematiki (zaporedja, pomnjenje številskih dejstev, zamenjava mestnih vrednosti – 98=89, razumevanje navodil pri besedilnih nalogah),
 • ima težave pri priklicu besed.

Povzeto po Kavkler idr., 2010; Jagerič idr., 2016. 

 • Domišljija,
 • inovativne rešitve,
 • dobro reševanje problemov,
 • najde povezavo med podatki, ki jih drugi ne opazijo,
 • ustvarjalnost, originalnost, izvirnost,
 • dobra vizualizacija,
 • intuicija.

Povzeto po Kavkler idr., 2010.

Se sprašujete, ali ima vaš otrok disleksijo? Na tej povezavi lahko preverite in ugotovite, ali ima vaš otrok težave, ki bi lahko nakazovale na disleksijo.

A pozor! Vprašalnik ne predstavlja potrjene diagnoze, zato se raje pogovorite z učiteljem in šolskim specialnim in rehabilitacijskim pedagogom. 

Ste pri branju prispevka opazili, da ste imeli ali imate podobne težave tudi vi? Ker je disleksija velikokrat dedno pogojena, lahko s tem vprašalnikom preverite, ali se disleksija nakazuje tudi pri vas.  

 • Jagerič, Ž., Meh, M. in Rutar, N. (2016). Mami, oči, berimo skupaj! Priročnik za starše otrok z disleksijo. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiTGx4WF9nUGcxWGc/view 
 • Kavkler, M., Magajna, L., Košak Babuder, M., Zemljak, B., Janželj, L., Andrejčič, M., Meehan, M., Smythe, I., Ward, V. (2010). Disleksija – vodnik za samostojno učenje študentov in dijakov. (ur: Košak Babuder, M.). Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami.
 • Košak Babuder, M. (2014). Lažja berljivost gradiv kot ključni dejavnik spodbujanja branja otrok in mladostnikov z disleksijo (str. 19-27) – V Tudi mi beremo: različni bralci z različnimi potrebami. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. http://pefprints.pef.uni-lj.si/2026/1/Tudi-mi-beremo-ZbornikBDS.pdf
Dostopnost